دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

پذيرفته شدگان نهايي سي و سومين  دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي باليني پزشکي  سال تحصيلي 1386-1385

داوطلب گرامي،
در اين قسمت شما مي توانيد نتيجه خود را با استفاده از شماره شناسنامه يا شماره داوطلبي جستجو كنيد.

جستجو بر اساس شماره شناسنامه  جستجو بر اساس شماره داوطلبي


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83666

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: احسان ابدي

 

نام پدر: محمدكاظم

 

شماره شناسنامه: 366

 

كد رشته-محل: 344


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 77878

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم ابراهيم اژدري

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: 24231

 

كد رشته-محل: 427


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80654

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محبوبه ابراهيم پورفيني

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 10183

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 76927

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد ابراهيم زاده

 

نام پدر: رمضانعلي

 

شماره شناسنامه: 111

 

كد رشته-محل: 457


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82936

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مرضيه ابراهيم زاده

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 222

 

كد رشته-محل: 212


نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 77880

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اتوسا ابراهيم نيا

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: 39

 

كد رشته-محل: 611


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 74277

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: بهزاد ابراهيمي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2800

 

كد رشته-محل: 413


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82938

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: حشمت ابراهيمي

 

نام پدر: غلامعلي

 

شماره شناسنامه: 1234

 

كد رشته-محل: 366


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 71976

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سينا ابراهيمي

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 216

 

كد رشته-محل: 122


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79036

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهران ابراهيمي

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 4586

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 83364

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حميد ابراهيمي ازندرياني

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 23680

 

كد رشته-محل: 526


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79888

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه ابراهيمي نژاد

 

نام پدر: شكراله

 

شماره شناسنامه: 1836

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 80744

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ابراهيمي نيا

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 13082

 

كد رشته-محل: 336


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77884

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فاطمه ابراهيميان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 300

 

كد رشته-محل: 537


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70211

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد ابروش

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 19917

 

كد رشته-محل: 374


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77886

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سحر ابروشن

 

نام پدر: صاحب

 

شماره شناسنامه: 1633

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75611

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: نژلا ابريشم چيان

 

نام پدر: سيدكاظم

 

شماره شناسنامه: 940

 

كد رشته-محل: 322


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79891

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سپيده ابوالحسن زاده

 

نام پدر: لطف اله

 

شماره شناسنامه: 128

 

كد رشته-محل: 534


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79037

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: امين ابوالحسني فروغي

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 11849

 

كد رشته-محل: 534


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81695

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرشاد ابوالقاسم زاده اهنگر

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 1006

 

كد رشته-محل: 242


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 82104

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: خسرو ابوي ساني

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 859

 

كد رشته-محل: 564


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79041

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فريبرز اتباعي

 

نام پدر: اسمعيل

 

شماره شناسنامه: 5420

 

كد رشته-محل: 442


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74749

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: علي اتش اب پرور

 

نام پدر: اسحاق

 

شماره شناسنامه: 55

 

كد رشته-محل: 164


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 76933

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدحسين اجاقي حقيقي

 

نام پدر: ميرقوام

 

شماره شناسنامه: 3376

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83669

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مسعود احتشام

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1999

 

كد رشته-محل: 316


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 76631

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: نغمه احدي

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 491

 

كد رشته-محل: 335


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82941

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: طاهره احراري رودي

 

نام پدر: عبدالقادر

 

شماره شناسنامه: 416

 

كد رشته-محل: 234


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74931

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سيدسهيل احسان علوي

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 185

 

كد رشته-محل: 174


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80481

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: سعيد احسني اراني

 

نام پدر: دخيل

 

شماره شناسنامه: 134

 

كد رشته-محل: 415


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79895

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه احمدپورخرمي

 

نام پدر: عبدالوهاب

 

شماره شناسنامه: 25643

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 70213

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: احمد احمدزاده پورناكي

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: 46894

 

كد رشته-محل: 347


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75614

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: ميترا احمدسلطاني

 

نام پدر: صفر

 

شماره شناسنامه: 16482

 

كد رشته-محل: 215


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 76942

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي احمدوند

 

نام پدر: وجيه الله

 

شماره شناسنامه: 6419

 

كد رشته-محل: 466


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 72719

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير احمدي

 

نام پدر: حمزه

 

شماره شناسنامه: 26066

 

كد رشته-محل: 566


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83369

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: روح الله احمدي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 154


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 74932

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدعلي احمدي

 

نام پدر: سيدمحمود

 

شماره شناسنامه: 4413

 

كد رشته-محل: 465


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83559

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: مريم احمدي

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 1011

 

كد رشته-محل: 235


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84217

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: موسي احمدي

 

نام پدر: عبدالله

 

شماره شناسنامه: 11153

 

كد رشته-محل: 325


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72501

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ميترا احمدي

 

نام پدر: صف قلي

 

شماره شناسنامه: 55

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70524

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: نوشين احمدي افشار

 

نام پدر: سياوش

 

شماره شناسنامه: 310

 

كد رشته-محل: 277


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77900

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هاجر احمدي وزملايي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 39

 

كد رشته-محل: 545


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 84390

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدعلي اخوت پور

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 19673

 

كد رشته-محل: 245


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71989

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عبدالمجيد ادراكي

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: 534

 

كد رشته-محل: 131


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 84816

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ادهمي مجرد

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 341


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82119

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير ادهمي مقدم

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: 394

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82120

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: كامران ادهمي مقدم

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 457


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 82949

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: الهام اذرنوش

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 62545

 

كد رشته-محل: 563


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72731

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير اذري

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 8267

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 81194

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ابراهيم اذري پورماسوله

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 5928

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 77907

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شبنم ارامي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 8366

 

كد رشته-محل: 427


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79902

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: اسما ارجاعي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 981

 

كد رشته-محل: 143


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 80754

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: رضا ارجمندكرماني

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 62

 

كد رشته-محل: 247


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80411

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: معزز ارجمندي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 20

 

كد رشته-محل: 417


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 85113

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدمسعود ارزاقي

 

نام پدر: سيدمحمد

 

شماره شناسنامه: 257

 

كد رشته-محل: 545


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74288

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: فرشاد ارش پور

 

نام پدر: عليمراد

 

شماره شناسنامه: 548

 

كد رشته-محل: 156


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 79904

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: منا ارشادي

 

نام پدر: ماشااله

 

شماره شناسنامه: 850

 

كد رشته-محل: 551


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81197

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: موسي ارقنددرگاهي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1859

 

كد رشته-محل: 267


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 73968

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمدحسين اري طبرستاني

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 31109

 

كد رشته-محل: 342


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 72503

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: پروين ارين

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 94

 

كد رشته-محل: 212


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71991

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا ارين نيا

 

نام پدر: خدارحم

 

شماره شناسنامه: 14762

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74289

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: صالح ازادبخت

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: 47

 

كد رشته-محل: 441


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76962

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پژواك ازادي

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 3937

 

كد رشته-محل: 477


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76963

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محسن ازادي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71481

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نسرين ازرمان

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 106

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82128

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: حميدرضا ازموده

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 752

 

كد رشته-محل: 277


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 76964

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: روح اله اژدر

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 364

 

كد رشته-محل: 116


نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 79068

دانشگاه علوم پزشكي: ارتش

نام و نام خانوادگي: نصرت اله اژدرنيا

 

نام پدر: فرج

 

شماره شناسنامه: 773

 

كد رشته-محل: 615


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71482

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كيهانه اساسي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 263

 

كد رشته-محل: 211


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77919

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: گلديس اسپندار

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: 139

 

كد رشته-محل: 625


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81707

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ابراهيم اسپهبدي

 

نام پدر: حبيب الله

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80756

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: حميد استادابراهيمي

 

نام پدر: عليجان

 

شماره شناسنامه: 624

 

كد رشته-محل: 145


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74950

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: احمد استادعلي مخملباف

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 12634

 

كد رشته-محل: 162


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 75625

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ارزو استركي

 

نام پدر: سيدال

 

شماره شناسنامه: 8726

 

كد رشته-محل: 477


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 76968

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهرام اسداللهي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 411

 

كد رشته-محل: 533


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76970

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا اسدزاده

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 1221

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74953

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پيام اسدي

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: 426

 

كد رشته-محل: 447


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 84014

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حمزه علي اسدي

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: 1436

 

كد رشته-محل: 261


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77922

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم اسدي

 

نام پدر: رحمان

 

شماره شناسنامه: 499

 

كد رشته-محل: 245


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79073

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كامبيز اسعدي

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 524


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 76975

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي اصغر اسفنديار

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 2330

 

كد رشته-محل: 445


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78849

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رقيه اسكندري

 

نام پدر: اروج علي

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 223


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71490

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محبوبه اسكندري دورباطي

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 253


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 82961

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ليلا اسكوييان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 2008

 

كد رشته-محل: 356


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83896

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: طاهره اسلام منش

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 1035

 

كد رشته-محل: 172


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82134

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا اسلامي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 144

 

كد رشته-محل: 416


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76981

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: وحيد اسلامي

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 2945

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81531

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: پريسا اسلامي پركوهي

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 408

 

كد رشته-محل: 445


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 72754

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسين اسماعيل طلايي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 350

 

كد رشته-محل: 566


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84824

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ناصر اسماعيلي

 

نام پدر: كوچك قل

 

شماره شناسنامه: 108

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 70528

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: عارفه اسماعيلي حيدراباد

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 1953

 

كد رشته-محل: 157


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75633

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رعنا اسماعيلي زند

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 10832

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70665

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: يوسف اسماعيلي نژاد

 

نام پدر: عبدالعلي

 

شماره شناسنامه: 22

 

كد رشته-محل: 543


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70667

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: اصغر اسمعيل زاده

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 25055

 

كد رشته-محل: 444


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79078

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسين اسمعيل زاده

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: 397

 

كد رشته-محل: 131


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74202

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرشته اسمعيلي

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 727

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 78984

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فهيمه اسمعيلي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1369

 

كد رشته-محل: 467


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73531

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: مهنوش اسمعيلي

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: 366

 

كد رشته-محل: 233


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 80293

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حبيب اسمعيلي صيقلدهي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 123

 

كد رشته-محل: 524


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 70669

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهرداد اسمعيليان

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 972

 

كد رشته-محل: 622


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70007

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: بهزاد اسنجراني

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 917

 

كد رشته-محل: 331


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77931

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پريسا اشترنخعي

 

نام پدر: جهانگير

 

شماره شناسنامه: 6414

 

كد رشته-محل: 513


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71492

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: نازنين اشراقي

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 527


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81204

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مجيد اصغرزاده

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 856

 

كد رشته-محل: 147


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81983

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: ندا اصغرزاده

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: 24705

 

كد رشته-محل: 222


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 85313

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ازاده سادات اصفهاني

 

نام پدر: سيدمحمد

 

شماره شناسنامه: 178

 

كد رشته-محل: 527


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79083

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدعلي اصلاحي

 

نام پدر: سيدحسام

 

شماره شناسنامه: 393

 

كد رشته-محل: 121


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70227

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسن اصلان ابادي

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: 651

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 71494

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اسيه اصلاني

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 774

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 73535

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: زهرا اصلاني

 

نام پدر: نقي

 

شماره شناسنامه: 2416

 

كد رشته-محل: 536


نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 70679

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارمان اطرشي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 700

 

كد رشته-محل: 611


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71495

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سمانه اعتزازيان

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 196

 

كد رشته-محل: 524


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81984

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: نجمه اعزي نيا

 

نام پدر: ابوالمكارم

 

شماره شناسنامه: 906

 

كد رشته-محل: 323


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 82972

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زكيه اعلمي

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 1423

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 82148

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدحميد اعلمي

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 973

 

كد رشته-محل: 463


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77936

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نگار افتخار

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 38

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74968

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: داريوش افتخارپور

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: 1863

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79090

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدامين افراسيابي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 179

 

كد رشته-محل: 121


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 76997

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهرام افشارراد

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 309

 

كد رشته-محل: 242


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82149

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: امين افشاري مقدم

 

نام پدر: محب علي

 

شماره شناسنامه: 313

 

كد رشته-محل: 123


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 72007

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدرضا افشاني

 

نام پدر: سيدغلامعلي

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 241


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 73978

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا افغاني

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 802

 

كد رشته-محل: 445


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79094

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: خشايار افلاكي

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 589

 

كد رشته-محل: 143


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72772

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ارمان اقائي جمال اباد

 

نام پدر: بختيار

 

شماره شناسنامه: 8440

 

كد رشته-محل: 455


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83901

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فاطمه السادات اقائي ميبدي

 

نام پدر: سيدحسينعلي

 

شماره شناسنامه: 79

 

كد رشته-محل: 267


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 70008

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدرضا اقاپور

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 4060

 

كد رشته-محل: 245


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81535

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ناديا اقاجاني چاكل

 

نام پدر: بابا

 

شماره شناسنامه: 123

 

كد رشته-محل: 242


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77006

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدحسين اقاميري

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 1088

 

كد رشته-محل: 261


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77007

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احسان اقايي مقدم

 

نام پدر: اسفنديار

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77943

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فاطمه اقايي ميبدي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 180

 

كد رشته-محل: 213


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 82161

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حميدرضا اقبالي

 

نام پدر: حبيب

 

شماره شناسنامه: 311

 

كد رشته-محل: 474


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 84550

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حجت اقبالي جلودار

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 328

 

كد رشته-محل: 242


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83682

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: سيداحمد اقبالي زارچ

 

نام پدر: سيدعلي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2292

 

كد رشته-محل: 326


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 79095

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدعلي اكبرزاده

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 386

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78911

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احمد اكبرزاه

 

نام پدر: وحمد

 

شماره شناسنامه: 460

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 72781

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: خسرو اكبري

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 83

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 79100

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي اصغر اكبري

 

نام پدر: نوشاد

 

شماره شناسنامه: 408

 

كد رشته-محل: 547


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76652

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: فريده اكبري

 

نام پدر: محبوب

 

شماره شناسنامه: 89648

 

كد رشته-محل: 266


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 77010

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا اكبري

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 83

 

كد رشته-محل: 341


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 76114

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسين اكبري اقدم

 

نام پدر: علي اشرف

 

شماره شناسنامه: 490

 

كد رشته-محل: 243


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70232

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي اكبري تابش

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: 867

 

كد رشته-محل: 275


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 76115

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: كيوان اكبري روحبخش

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 680

 

كد رشته-محل: 165


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79101

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: الياس اكرمي

 

نام پدر: امان

 

شماره شناسنامه: 2500535126

 

كد رشته-محل: 337


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79102

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مجيد اكرمي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 9086

 

كد رشته-محل: 451


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79104

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: علي اكبر اكرمي فرد

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 46

 

كد رشته-محل: 376


نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 77014

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا الاله

 

نام پدر: شكراله

 

شماره شناسنامه: 863

 

كد رشته-محل: 517


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77952

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سارا الهي

 

نام پدر: غلام

 

شماره شناسنامه: 5565

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83564

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: الدوز الوش

 

نام پدر: احد

 

شماره شناسنامه: 1697

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 77017

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حامد امامي

 

نام پدر: كسري

 

شماره شناسنامه: 8926

 

كد رشته-محل: 565


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77954

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سپيده امامي

 

نام پدر: غمام

 

شماره شناسنامه: 1973

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77955

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا امامي

 

نام پدر: محمدمهدي

 

شماره شناسنامه: 918

 

كد رشته-محل: 371


نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 74981

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا امامي اردكاني

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 666

 

كد رشته-محل: 575


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 83686

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: محمدكاظم امامي ميبدي

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 4474

 

كد رشته-محل: 252


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 73548

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اميندا امان الهي بهاروند

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: 4765

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 85121

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: علي امانتي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 1895

 

كد رشته-محل: 154


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 84553

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد اماني داشلجه

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 531


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 70696

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي امجدي

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 115

 

كد رشته-محل: 265


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77957

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عاطفه اموزگار

 

نام پدر: عنبر

 

شماره شناسنامه: 838

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77958

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مژگان اميدبخش

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 2882

 

كد رشته-محل: 542


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70533

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: خديجه اميدوار

 

نام پدر: ابوبكر

 

شماره شناسنامه: 9406

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77022

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: افشين اميرجان

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 16974

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71512

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: فخرالسادات اميرشاهكرمي

 

نام پدر: عبدالصمد

 

شماره شناسنامه: 44736

 

كد رشته-محل: 532


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77960

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: خاطره اميري

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 81727

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سعيد اميري

 

نام پدر: علي نقي

 

شماره شناسنامه: 431

 

كد رشته-محل: 573


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76119

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: جليل اميري فر

 

نام پدر: قادر

 

شماره شناسنامه: 546

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77027

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرشاد اميني بهبهاني

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 409

 

كد رشته-محل: 114


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81039

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: سودابه اميني زاده بزنجاني

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 3417

 

كد رشته-محل: 215


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79931

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: خاطره امينيان دهكردي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2006

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77964

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: كتايون انتشاري

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 850

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82992

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: بهجت سادات انصاري

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 226

 

كد رشته-محل: 153


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71523

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهناز انصاري

 

نام پدر: عبدالرحيم

 

شماره شناسنامه: 2737

 

كد رشته-محل: 253


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 82181

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا انصاري استانه

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 1292

 

كد رشته-محل: 515


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77966

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نفيسه انصاري نژاد

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 900

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77967

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم اوژن

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 4714

 

كد رشته-محل: 622


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77032

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: داود اولاددمشقي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 375

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77033

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدكاظم اولادقباد

 

نام پدر: خانيار

 

شماره شناسنامه: 15789

 

كد رشته-محل: 451


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 70245

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي ايدنلو

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 367

 

كد رشته-محل: 245


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72807

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: افشين ايران پور

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 280

 

كد رشته-محل: 374


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79129

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيداحسان ايران محبوب

 

نام پدر: سيداسماعيل

 

شماره شناسنامه: 296

 

كد رشته-محل: 534


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79130

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: پويا ايرانپور

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 25

 

كد رشته-محل: 542


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80779

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ايرانمنش

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: 38624

 

كد رشته-محل: 155


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77038

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كامبيز ايزدپناه

 

نام پدر: امين

 

شماره شناسنامه: 10970

 

كد رشته-محل: 445


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79135

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: بهنام ايزدي

 

نام پدر: نورالله

 

شماره شناسنامه: 17166

 

كد رشته-محل: 451


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77040

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا ايماني

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 3345

 

كد رشته-محل: 547


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71536

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: اعظم ايماني هرسيني

 

نام پدر: محمدمراد

 

شماره شناسنامه: 222

 

كد رشته-محل: 225


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72522

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم ايمن

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 4848

 

كد رشته-محل: 525


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78519

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسن باابرو

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 39382

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 74996

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: عليرضا باايمان اسگويي

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 859

 

كد رشته-محل: 434


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72024

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا بابائي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 2954

 

كد رشته-محل: 526


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72025

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد بابائي بزاز

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 507

 

كد رشته-محل: 527


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 81222

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهدي باباپورزرياب

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 6403

 

كد رشته-محل: 264


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77043

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نصير باباخان كندري

 

نام پدر: غيب علي

 

شماره شناسنامه: 26211

 

كد رشته-محل: 542


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77044

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: داود باباخاني

 

نام پدر: يامين

 

شماره شناسنامه: 21733

 

كد رشته-محل: 325


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 73985

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ابراهيم بابازاده ولوكلا

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 35603

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70726

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حافظ باجغلي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1049

 

كد رشته-محل: 547


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84022

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: نازمحمد بادپا

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 1477

 

كد رشته-محل: 437


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81990

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: زهره باري

 

نام پدر: صفرعلي

 

شماره شناسنامه: 27401

 

كد رشته-محل: 321


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 76126

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمدرضا بازاور

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 2367

 

كد رشته-محل: 243


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77047

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي بازدار

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 2596

 

كد رشته-محل: 356


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71540

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهاره بازويار

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 55

 

كد رشته-محل: 253


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79141

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كاوه باشتي شيراز

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: 5898

 

كد رشته-محل: 244


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79142

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيدرضا باعزت

 

نام پدر: امان اله

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 443


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 70136

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: نوشين باقراني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 2294

 

كد رشته-محل: 424


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84558

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: سعيد باقرزاده خياوي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 95

 

كد رشته-محل: 147


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77053

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي باقرنيا

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 431

 

كد رشته-محل: 374


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 80418

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مژگان باقري

 

نام پدر: باقر

 

شماره شناسنامه: 434

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 84227

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: احمد باقري مقدم

 

نام پدر: ماشاالله

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 623


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77059

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدحسين بحرالعلومي

 

نام پدر: سيدعلي

 

شماره شناسنامه: 373

 

كد رشته-محل: 112


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 83003

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم بحراني

 

نام پدر: مفيد

 

شماره شناسنامه: 16

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 85315

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سارا بحري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 4508

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78751

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: حسن بختياري

 

نام پدر: جلال

 

شماره شناسنامه: 6362

 

كد رشته-محل: 151


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80782

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: محمد بختياري

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 144

 

كد رشته-محل: 412


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81048

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: توران بختياري زاده

 

نام پدر: ماشاالله

 

شماره شناسنامه: 227

 

كد رشته-محل: 221


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81546

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فاطمه بدخشان مهر

 

نام پدر: نعمت

 

شماره شناسنامه: 273

 

كد رشته-محل: 241


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 75667

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم بديع زادگان

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 52

 

كد رشته-محل: 551


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 76142

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي برادران باقري

 

نام پدر: ودود

 

شماره شناسنامه: 311

 

كد رشته-محل: 466


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80298

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي برجي

 

نام پدر: باب الله

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83903

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: نجمه برخورداري يزدي

 

نام پدر: كاظم

 

شماره شناسنامه: 1478

 

كد رشته-محل: 574


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81230

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: مهرداد بردبارحقيقي ثابت

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 350

 

كد رشته-محل: 137


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 77983

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرزانه برزگر

 

نام پدر: كوچكعلي

 

شماره شناسنامه: 6397

 

كد رشته-محل: 561


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 84563

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسن برزگري

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 7514

 

كد رشته-محل: 621


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77071

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بابك برزو

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: 101

 

كد رشته-محل: 245


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83008

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اناهيتا برزويي

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 2587

 

كد رشته-محل: 175


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77985

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هما برهاني

 

نام پدر: ضياالدين

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 82202

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميررضا برومند

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 1455

 

كد رشته-محل: 265


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 76148

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهدي برومند

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: 1051

 

كد رشته-محل: 546


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 84565

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: امين بزازعطائي

 

نام پدر: جواداقا

 

شماره شناسنامه: 422

 

كد رشته-محل: 617


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78656

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: شيرين بزرگ زاده

 

نام پدر: رسولبخش

 

شماره شناسنامه: 7040

 

كد رشته-محل: 227


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81233

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ساسان بزرگي فر

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 609

 

كد رشته-محل: 414


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 70739

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن بشتام

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1235

 

كد رشته-محل: 255


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77986

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اناهيتا بصيرنيا

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1807

 

كد رشته-محل: 547


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79946

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: فاطمه بصيري

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: 51

 

كد رشته-محل: 337


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 72826

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ارش بقايي شيرجيني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 754

 

كد رشته-محل: 117


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70741

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا بلالي

 

نام پدر: نادر

 

شماره شناسنامه: 13557

 

كد رشته-محل: 271


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 72827

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ناصر بلوري

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 1092

 

كد رشته-محل: 167


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75016

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايمان بندرچي چمخاله

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 837

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77990

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهين بندريان

 

نام پدر: عليمراد

 

شماره شناسنامه: 799

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 76150

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: امير بنكداري

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 1515

 

كد رشته-محل: 165


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 83012

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: پيام بني هاشم

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: 4124

 

كد رشته-محل: 535


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 82207

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: امير بني هاشمي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 99

 

كد رشته-محل: 162


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77991

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زهرا بنياد

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 639

 

كد رشته-محل: 213


نام رشته: طب كار

شماره كارت: 77999

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلاسادات بهاالديني

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 328

 

كد رشته-محل: 577


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76678

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: لاله بهار

 

نام پدر: محي الدين

 

شماره شناسنامه: 26814

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 70141

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نسترن بهارفر

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 662

 

كد رشته-محل: 576


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71554

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مريم بهاري زاده

 

نام پدر: سيدجمال

 

شماره شناسنامه: 682

 

كد رشته-محل: 543


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72839

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سعيد بهالوهوره

 

نام پدر: عبدالمحمد

 

شماره شناسنامه: 28

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 81550

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فاطمه بهبودي چمثقالي

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: 56

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72833

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مصطفي بهپوراسكوئي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 854

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77994

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: هاله بهپورنيا

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 3221

 

كد رشته-محل: 547


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70745

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمد بهداد

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 2451

 

كد رشته-محل: 543


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75674

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: مهناز بهداد

 

نام پدر: امامقلي

 

شماره شناسنامه: 1486

 

كد رشته-محل: 311


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77995

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ركسانا بهرامي

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 896

 

كد رشته-محل: 231


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75675

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: مرجان بهرامي

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 1153

 

كد رشته-محل: 222


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77089

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهران بهراميان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79168

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: منصور بهره بر

 

نام پدر: سردار

 

شماره شناسنامه: 1357

 

كد رشته-محل: 417


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 82212

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: غلامحسين بهره مند

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 554

 

كد رشته-محل: 356


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77996

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ازيتا بهزاد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1137

 

كد رشته-محل: 131


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 82214

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي بهشتيان

 

نام پدر: محمدجعفر

 

شماره شناسنامه: 5530139620

 

كد رشته-محل: 527


نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 77997

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سپيده بهنود

 

نام پدر: فتح اله

 

شماره شناسنامه: 657

 

كد رشته-محل: 516


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75672

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: سهيلا بوئيني

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 3560

 

كد رشته-محل: 231


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76677

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فرناز بوستاني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 308

 

كد رشته-محل: 275


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82220

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميررضا بيدخوري

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 126

 

كد رشته-محل: 251


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82222

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهران بيرقي طوسي

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 1465

 

كد رشته-محل: 153


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80671

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: بيتا بيطرفان

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 2593

 

كد رشته-محل: 271


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81052

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سپيده بيگ زاده

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 888

 

كد رشته-محل: 376


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77097

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: حامد بيگدلي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 154


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77099

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا بيگدلي

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 34

 

كد رشته-محل: 245


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81998

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نورا بيگدلي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 1020

 

كد رشته-محل: 457


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70751

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بابك بيگي

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 992

 

كد رشته-محل: 126


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75682

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرناز بيگي شاه

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 5561

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74763

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: شهاب بينايي

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 2814

 

كد رشته-محل: 143


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70259

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا پاشايي

 

نام پدر: الهوردي

 

شماره شناسنامه: 2890418448

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70754

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: محمد پاك طينت

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 28148

 

كد رشته-محل: 133


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77103

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: كاوه پاك نژاد

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: 9300

 

كد رشته-محل: 152


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81551

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زهرا پاكزاد

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 36

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 77105

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا پايكاري

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 1567

 

كد رشته-محل: 166


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82230

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: بهتاش پدرام راد

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 1834

 

كد رشته-محل: 124


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78662

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محبوبه پراچه

 

نام پدر: محمدرمضان

 

شماره شناسنامه: 154

 

كد رشته-محل: 216


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77106

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كامبيز پراذران

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 12612

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78756

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا پرچگاني

 

نام پدر: شعبان

 

شماره شناسنامه: 865

 

كد رشته-محل: 513


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79174

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: علي پرندوار

 

نام پدر: ضيا

 

شماره شناسنامه: 619

 

كد رشته-محل: 125


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77107

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رامين پرويزراد

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 12059

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71561

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: منصوره پژمان منش

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2029

 

كد رشته-محل: 225


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 83705

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محمدحسين پناه بخدا

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 254

 

كد رشته-محل: 464


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77112

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احسان پندار

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 3977

 

كد رشته-محل: 244


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 78988

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهشيد پهلواني

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 262

 

كد رشته-محل: 556


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76687

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ليلي پورافكاري

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: 4515

 

كد رشته-محل: 347


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 76171

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محبوب پوراقائي

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: 82473

 

كد رشته-محل: 617


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82237

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي پوراكبر

 

نام پدر: كاظم

 

شماره شناسنامه: 662

 

كد رشته-محل: 324


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83019

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فاطمه پورالبرزي

 

نام پدر: سعيد

 

شماره شناسنامه: 172

 

كد رشته-محل: 161


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 71564

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مهناز پورتقي

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 618

 

كد رشته-محل: 163


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73577

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: يلدا پورحسن

 

نام پدر: ضيائالله

 

شماره شناسنامه: 6881

 

كد رشته-محل: 221


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76172

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: داود پورحسين

 

نام پدر: قدرت

 

شماره شناسنامه: 8190

 

كد رشته-محل: 134


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83021

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيده اعظم پورحسيني حصاري

 

نام پدر: سيدمحمد

 

شماره شناسنامه: 1742

 

كد رشته-محل: 234


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 80789

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدعلي پورحيدري زاده

 

نام پدر: ميرزااحمد

 

شماره شناسنامه: 8621

 

كد رشته-محل: 343


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79963

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: طاهره پوردست

 

نام پدر: ابوالحسن

 

شماره شناسنامه: 88

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 82239

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي پورصادقي

 

نام پدر: غلامرسول

 

شماره شناسنامه: 11557

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78664

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: شهرزاد پوركمالي اناركي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 1969

 

كد رشته-محل: 221


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 83707

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كوثر پوركوثري

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 111

 

كد رشته-محل: 255


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 80790

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسين پورمعصومي

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 341


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74345

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهران پورنظري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 70770

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: احمد پوره

 

نام پدر: شكرالله

 

شماره شناسنامه: 392

 

كد رشته-محل: 355


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 82241

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حميدرضا پوريوسف

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1152

 

كد رشته-محل: 556


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 72067

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: بهروز پيروزمند

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 250

 

كد رشته-محل: 544


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75039

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهراد پيروي ميلاني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 139

 

كد رشته-محل: 171


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79191

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محسن پيش بين

 

نام پدر: خورشيد

 

شماره شناسنامه: 84

 

كد رشته-محل: 314


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72542

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: الهه پيماني فروشاني

 

نام پدر: عبدالرضا

 

شماره شناسنامه: 1216

 

كد رشته-محل: 371


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 83023

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: شيوا تاتاري

 

نام پدر: عزيزالله

 

شماره شناسنامه: 718

 

كد رشته-محل: 535


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74211

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: الهه تاج احمدي

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: 799

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80792

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: رضا تاج الديني

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 77

 

كد رشته-محل: 143


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77126

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: غلامرضا تاجيك رستمي

 

نام پدر: فضل اله

 

شماره شناسنامه: 9281

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79198

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي تارخ

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 6987

 

كد رشته-محل: 445


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 73582

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: نرگس تبريزچي

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 1141

 

كد رشته-محل: 372


نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 83397

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: علي تجزيه چي

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 551

 

كد رشته-محل: 614


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81260

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: احمد تحملي رودسري

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 317


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83025

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زهرا تختي

 

نام پدر: محمدنعيم

 

شماره شناسنامه: 3744

 

كد رشته-محل: 234


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78026

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا تدين

 

نام پدر: ناصرقلي

 

شماره شناسنامه: 778

 

كد رشته-محل: 212


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 78027

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نيكي تدين

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 846

 

كد رشته-محل: 447


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 72068

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حميدرضا ترابي

 

نام پدر: ذبيح اله

 

شماره شناسنامه: 8957

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73584

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا ترابي

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: 4448

 

كد رشته-محل: 345


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72069

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي ترابي زاده

 

نام پدر: محمدي

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 75699

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ترمه ترجمان

 

نام پدر: امان الله

 

شماره شناسنامه: 5300

 

كد رشته-محل: 364


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81261

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهرداد تسكين دوست

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 3717

 

كد رشته-محل: 454


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79206

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا تعبدي

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 1304

 

كد رشته-محل: 246


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80517

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: جواد تفرجي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 332

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83028

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايدا تقتميش

 

نام پدر: نورمحمد

 

شماره شناسنامه: 1261

 

كد رشته-محل: 167


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75046

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا تقوي

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 981

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76197

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: يوسف تقوي

 

نام پدر: محمدنقي

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 511


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72870

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا تقي پور

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 2600

 

كد رشته-محل: 131


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 85145

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: علي تقي زاده

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 417


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 76697

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: هانيه تقي زاده انور

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 1287

 

كد رشته-محل: 165


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77139

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا تك زارع

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 4463

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83032

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ليدا تكلو

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 2246

 

كد رشته-محل: 234


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78030

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كبري تكلوبيغش

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 243

 

كد رشته-محل: 526


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 84360

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: ساغر تمري

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 833

 

كد رشته-محل: 536


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 70152

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: نيره تميزي

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 97

 

كد رشته-محل: 227


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71571

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم تميمي

 

نام پدر: فرج اله

 

شماره شناسنامه: 388

 

كد رشته-محل: 223


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75704

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهناز تن اراي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 5033

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72074

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ابراهيم تنورساز

 

نام پدر: نورعلي

 

شماره شناسنامه: 2142

 

كد رشته-محل: 535


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 79218

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمودرضا تهمتن

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 17

 

كد رشته-محل: 171


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79212

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محسن تواضع

 

نام پدر: محمدهاشم

 

شماره شناسنامه: 2464

 

كد رشته-محل: 271


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 84574

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حبيب توسلي

 

نام پدر: عبدالمحمد

 

شماره شناسنامه: 1451249268

 

كد رشته-محل: 166


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78031

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: صديقه توسلي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 8828

 

كد رشته-محل: 235


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70796

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: عبدالرسول توكلي گارماسه

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 346

 

كد رشته-محل: 323


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79216

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: جواد تولايي نصرت ابادي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 327


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77152

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهروز تيزنوبيك

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 2797

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 70798

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهدي تيموري

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 542

 

كد رشته-محل: 237


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83035

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: يگانه تيموري

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 173

 

كد رشته-محل: 571


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72076

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد ثابت قدم

 

نام پدر: سيداكبر

 

شماره شناسنامه: 6322

 

كد رشته-محل: 127


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77154

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ارش ثابتي

 

نام پدر: داراب

 

شماره شناسنامه: 6061

 

كد رشته-محل: 622


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75711

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرجان ثابتي

 

نام پدر: هدايت

 

شماره شناسنامه: 1883

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83038

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ستاره ثاقب حسين پور

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 3641

 

كد رشته-محل: 515


نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 72879

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احمد ثقه الاسلامي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 2270

 

كد رشته-محل: 611


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77157

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: خسرو جامه بزرگي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 4065

 

كد رشته-محل: 262


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 81759

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرهاد جانبازفوتمي

 

نام پدر: حجت الله

 

شماره شناسنامه: 1458

 

كد رشته-محل: 475


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 77158

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي جانبازوطن

 

نام پدر: غيب علي

 

شماره شناسنامه: 585

 

كد رشته-محل: 166


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77159

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: افشين جاودان

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 4882

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 76705

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: لادن جاويدي اصل

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: 112

 

كد رشته-محل: 374


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82268

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: افشين جبارايماني

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: 225

 

كد رشته-محل: 275


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80306

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: اصغر جباري

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 250

 

كد رشته-محل: 415


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70802

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: جعفر جباري لك

 

نام پدر: سرتيپ

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76706

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: ليدا جديري فرشباف

 

نام پدر: مقصود

 

شماره شناسنامه: 340

 

كد رشته-محل: 266


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78038

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سمانه جزنيان

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 9913

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70804

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي جزيني درچه

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 6872

 

كد رشته-محل: 441


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 70805

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن جعفرپوربروجني

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 10674

 

كد رشته-محل: 465


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 72885

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بابك جعفري

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: 2875

 

كد رشته-محل: 425


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79230

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: حامد جعفري

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 794

 

كد رشته-محل: 247


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 83712

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي جعفري

 

نام پدر: غدير

 

شماره شناسنامه: 107

 

كد رشته-محل: 471


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82275

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: علي محمد جعفري

 

نام پدر: براتعلي

 

شماره شناسنامه: 65

 

كد رشته-محل: 273


نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 79234

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: غلامرضا جعفري

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 42

 

كد رشته-محل: 365


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78040

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلا جعفري

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 16342

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75063

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: محسن جعفري

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 188

 

كد رشته-محل: 141


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82276

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مصطفي جعفري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1327

 

كد رشته-محل: 324


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 80804

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهدي جعفري

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 552

 

كد رشته-محل: 454


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71580

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نوشين جعفري

 

نام پدر: اميدعلي

 

شماره شناسنامه: 1893

 

كد رشته-محل: 367


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76218

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: احمد جعفري جاويد

 

نام پدر: مجيد

 

شماره شناسنامه: 267

 

كد رشته-محل: 134


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 84746

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شبنم جعفري زارع

 

نام پدر: فرض اله

 

شماره شناسنامه: 793

 

كد رشته-محل: 216


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77165

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيداميرحسين جعفري سپهر

 

نام پدر: سيدحسن

 

شماره شناسنامه: 11390

 

كد رشته-محل: 531


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71585

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سارابيگم جعفري محمدي

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 39

 

كد رشته-محل: 547


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83716

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: عبدالحميد جعفري ندوشن

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 3038

 

كد رشته-محل: 155


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 83717

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي جعفري ندوشن

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 25

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 74006

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: حسن جعفريان جلودار

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 169

 

كد رشته-محل: 373


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 74008

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: حسام الدين جغتائي

 

نام پدر: زين العابدين

 

شماره شناسنامه: 860

 

كد رشته-محل: 625


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74010

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: محمودرضا جلالپور

 

نام پدر: فريدون

 

شماره شناسنامه: 158

 

كد رشته-محل: 316


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75066

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرمحسن جلايي فر

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1379

 

كد رشته-محل: 443


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 84410

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي جليلي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 255


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74869

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: زهرا جليليان

 

نام پدر: يدالله

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 274


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 82282

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: اميررضا جليليان نصرتي

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 399

 

كد رشته-محل: 174


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 77169

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: علي جمالي

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: 2376

 

كد رشته-محل: 436


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 85323

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فيروزه جمالي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 7857

 

كد رشته-محل: 166


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70820

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: محمود جمالي

 

نام پدر: صفرعلي

 

شماره شناسنامه: 1094

 

كد رشته-محل: 144


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 79981

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه جمالي پور

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1698

 

كد رشته-محل: 514


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 81274

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سعيدرضا جمالي مقدم سياهكلي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 985

 

كد رشته-محل: 336


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79982

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سارا جمشيد

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 15414

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 79984

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: منصوره جمشيديان طهراني

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 913

 

كد رشته-محل: 514


نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 78047

دانشگاه علوم پزشكي: ارتش

نام و نام خانوادگي: نرجس جنيدي

 

نام پدر: علي نقي

 

شماره شناسنامه: 5238

 

كد رشته-محل: 615


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 78048

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نسيبه جنيدي

 

نام پدر: علي نقي

 

شماره شناسنامه: 2425

 

كد رشته-محل: 435


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 84867

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عبدالسعيد جهانشاهي

 

نام پدر: علي اوسط

 

شماره شناسنامه: 2495

 

كد رشته-محل: 474


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 81569

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مارينا جهانشاهي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 22

 

كد رشته-محل: 343


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77177

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيروس جهانگيري بهنق

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 359

 

كد رشته-محل: 372


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83043

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زهرا جوادي

 

نام پدر: جليل

 

شماره شناسنامه: 1304

 

كد رشته-محل: 324


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82287

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي جوادي خواجه روشنايي

 

نام پدر: غلام حيدر

 

شماره شناسنامه: 965

 

كد رشته-محل: 153


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71590

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پريسا جواديان

 

نام پدر: گودرز

 

شماره شناسنامه: 818

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76708

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ندا جوان منش

 

نام پدر: مختار

 

شماره شناسنامه: 69

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78049

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فاطمه جوانمرد

 

نام پدر: حاجي حسين

 

شماره شناسنامه: 2024

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 84866

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بابك جوانمردقره شيران

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 2188

 

كد رشته-محل: 117


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74870

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهاره جواني

 

نام پدر: فرامرز

 

شماره شناسنامه: 1643

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83913

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: عطيه جواهري

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 2574

 

كد رشته-محل: 236


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 70022

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل جوكار

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79987

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شيدا جوهري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 137

 

كد رشته-محل: 213


نام رشته: طب كار

شماره كارت: 73603

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرزانه سادات چاوشي

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 12311

 

كد رشته-محل: 577


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78059

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ربابه حاتمي

 

نام پدر: اورجعلي

 

شماره شناسنامه: 15684

 

كد رشته-محل: 223


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75729

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مرجان حاج احمدي پوررفسنجاني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 671

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71594

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: طيبه حاج محمدي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 226

 

كد رشته-محل: 344


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 79994

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ازاده حاجتي

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 2757

 

كد رشته-محل: 565


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83721

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا حاجي اسماعيلي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 421


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70281

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: عليرضا حاجي اقاپورعصر

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: 778

 

كد رشته-محل: 413


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71595

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عزت حاجي بابايي نجف ابادي

 

نام پدر: غلامعباس

 

شماره شناسنامه: 132

 

كد رشته-محل: 367


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74773

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: نادر حاجي باقرطهراني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 6895

 

كد رشته-محل: 322


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 75733

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رزيتا حاجي باقرناييني

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 2450

 

كد رشته-محل: 257


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79258

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: رحيم حاجي رجبي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 388

 

كد رشته-محل: 532


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 76714

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شبنم حاجي علي پور

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 1190

 

كد رشته-محل: 564


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 73607

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ليلا حاجي مقصودي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 17604

 

كد رشته-محل: 455


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83722

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: سيدعليرضا حاجي ميرزا

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 574


نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 73608

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: پرستو حاجيان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 2462

 

كد رشته-محل: 516


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83723

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: علي حاذقي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1614

 

كد رشته-محل: 136


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77189

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا حالي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79998

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محبوبه حامدي شهركي

 

نام پدر: حيات قلي

 

شماره شناسنامه: 4390

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 70835

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كامران حامي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 23874

 

كد رشته-محل: 524


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 83724

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: حميد حبوباتي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1265

 

كد رشته-محل: 473


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 73609

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زهره حبيبي

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: 3811

 

كد رشته-محل: 467


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71599

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مينا حبيبي

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 11550

 

كد رشته-محل: 552


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73611

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم حجاران

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 5245

 

كد رشته-محل: 213


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83052

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سپيده حجازي نوقابي

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 162

 

كد رشته-محل: 324


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 78867

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ميترا حجت انصاري

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 71949

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 83578

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سرورافاق حجتي

 

نام پدر: خليل اله

 

شماره شناسنامه: 96

 

كد رشته-محل: 623


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81774

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مهدي حجتي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 495

 

كد رشته-محل: 446


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80423

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيده امينه حجتي ذوالپيراني

 

نام پدر: سيدمحمود

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80814

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: حسين حدادباخدايي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 3183

 

كد رشته-محل: 411


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76717

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ناهيد حديقه رضوان

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 2015

 

كد رشته-محل: 216


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 74027

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدكاظم حريري

 

نام پدر: محمديوسف

 

شماره شناسنامه: 396

 

كد رشته-محل: 124


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 74029

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سعيد حسن پور

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 474

 

كد رشته-محل: 535


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 70551

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: زهرا حسن خاني

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 216


نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 70842

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسين حسن زاده

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 3392

 

كد رشته-محل: 611


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80815

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سهيل حسن زاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 60

 

كد رشته-محل: 172


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72928

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محسن حسن زاده

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 1359

 

كد رشته-محل: 447


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83054

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: تينا حسن زاده كفاش

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 634

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74219

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: فهامه حسن نتاج

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 35931

 

كد رشته-محل: 323


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82305

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد حسني

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 931

 

كد رشته-محل: 251


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 78766

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا حسني

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 55718

 

كد رشته-محل: 242


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 81285

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدكاميار حسين اشرفي

 

نام پدر: سيدباقر

 

شماره شناسنامه: 64

 

كد رشته-محل: 333


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83580

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: اكرم حسين پورمقدم

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: 14329

 

كد رشته-محل: 236


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75740

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: فائقه حسين خضري

 

نام پدر: فضل اله

 

شماره شناسنامه: 960

 

كد رشته-محل: 164


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78922

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: ياسين حسين زاده

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 704

 

كد رشته-محل: 141


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83055

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فايزه حسين نژادارياني

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 878

 

كد رشته-محل: 562


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70848

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهنام حسيني

 

نام پدر: مجيد

 

شماره شناسنامه: 1539

 

كد رشته-محل: 367


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 74650

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سلما حسيني

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 227


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84876

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيداحمد حسيني

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 5696

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 81778

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدسعيد حسيني

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: 1115

 

كد رشته-محل: 573


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 79272

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدعلي حسيني

 

نام پدر: سيدسعيد

 

شماره شناسنامه: 677

 

كد رشته-محل: 621


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70850

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: سيدعليرضا حسيني

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 51

 

كد رشته-محل: 462


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83059

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ليلا حسيني

 

نام پدر: موسي الرضا

 

شماره شناسنامه: 11848

 

كد رشته-محل: 356


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 75098

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي حسيني

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 2550

 

كد رشته-محل: 531


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 73617

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم حسيني

 

نام پدر: رسول

 

شماره شناسنامه: 2689

 

كد رشته-محل: 526


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74035

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: بهنام حسيني اهنگر

 

نام پدر: امين

 

شماره شناسنامه: 356

 

كد رشته-محل: 327


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81779

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدجعفر حسيني اهنگري

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 160

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74652

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ازاده حسيني تكيه

 

نام پدر: سيدمصطفي

 

شماره شناسنامه: 1266

 

كد رشته-محل: 257


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80003

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا حسيني خرم ابادي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 549

 

كد رشته-محل: 271


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75743

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: هاله حسيني فروتن

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 8784

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74036

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سيداسماعيل حسيني كردخيلي

 

نام پدر: سيدعيسي

 

شماره شناسنامه: 307

 

كد رشته-محل: 132


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 82326

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدجواد حسيني نژادعنبران

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 776

 

كد رشته-محل: 265


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80005

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: اعظم حسيني نوحداني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77207

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هومن حسيني نيك

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 9509

 

كد رشته-محل: 526


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80316

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ابراهيم حضرتي اقجه قشلاق

 

نام پدر: شرين

 

شماره شناسنامه: 299

 

كد رشته-محل: 415


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 72948

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بابك حق پناه

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 7941

 

كد رشته-محل: 244


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75100

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عليرضا حقوقي اصفهاني

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 727

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80009

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: شيرين حقيقت

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 456

 

كد رشته-محل: 314


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 75102

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ارش حقيقي

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 4344

 

كد رشته-محل: 567


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79285

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمد حقيقي فرد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1524

 

كد رشته-محل: 451


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78079

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم حقيقي مراد

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1267

 

كد رشته-محل: 533


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71611

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ريتا حكمت

 

نام پدر: سيدحسن

 

شماره شناسنامه: 15346

 

كد رشته-محل: 211


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 79286

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: وحيدرضا حكمت

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 308

 

كد رشته-محل: 514


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79287

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حسين حكيم الهي

 

نام پدر: هاشم

 

شماره شناسنامه: 1243

 

كد رشته-محل: 113


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77214

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرهاد حمزه زاده

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 242


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 74037

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدحسين حميدي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 2541

 

كد رشته-محل: 367


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77215

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي حميدي

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 116


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75105

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي حميديان

 

نام پدر: بابا

 

شماره شناسنامه: 489

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77217

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بهزاد حنفي زاده

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 438

 

كد رشته-محل: 245


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 74379

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فريبرز حياتي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 4940165302

 

كد رشته-محل: 432


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70292

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: بابك حيدرپور

 

نام پدر: لطيف

 

شماره شناسنامه: 74

 

كد رشته-محل: 132


نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 74380

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهزاد حيدرپور

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 493

 

كد رشته-محل: 624


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 77219

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسن حيدرنيا

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 335


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 72955

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: بابك حيدري

 

نام پدر: نصرت

 

شماره شناسنامه: 444

 

كد رشته-محل: 355


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77220

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عطاالله حيدري

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 5937

 

كد رشته-محل: 447


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84051

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: قباد حيدري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 421

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74383

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمدباقر حيدري

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 1435

 

كد رشته-محل: 453


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70863

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمود حيدري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 126


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 78084

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرزانه حيدري فرزان

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 6599

 

كد رشته-محل: 166


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 78543

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن حيدري مكرر

 

نام پدر: محب علي

 

شماره شناسنامه: 23156

 

كد رشته-محل: 545


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 84054

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محمد حيدريان

 

نام پدر: صيدحيدر

 

شماره شناسنامه: 437

 

كد رشته-محل: 525


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82017

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سيده فاطمه خادم

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 214


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81576

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم خادم

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: 615

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72962

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: برزو خالدي فر

 

نام پدر: اردشير

 

شماره شناسنامه: 899

 

كد رشته-محل: 452


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71617

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: الهه خالصي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 376

 

كد رشته-محل: 211


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77226

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: محسن خالقيان

 

نام پدر: كمال

 

شماره شناسنامه: 67

 

كد رشته-محل: 452


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73631

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيده خان محمدي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 2355

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80019

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهسا خانلري

 

نام پدر: نوازالله

 

شماره شناسنامه: 296

 

كد رشته-محل: 167


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74224

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: محدثه خبازي كناري

 

نام پدر: حبيب اله

 

شماره شناسنامه: 5157

 

كد رشته-محل: 174


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79298

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدعلي خبيري خطيري

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 1744

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76254

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مسعود خدائي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 42990

 

كد رشته-محل: 275


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77231

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي خداپرست زواره

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74878

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: فاطمه خدادادزاده

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 219

 

كد رشته-محل: 133


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 70877

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسين خدادادي خمسلوئي

 

نام پدر: محمدكاظم

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 84056

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي خداداديان

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77232

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ناصر خدادوست

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 426

 

كد رشته-محل: 545


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70028

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: صادق خدام

 

نام پدر: خدارحم

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 462


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 82354

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محسن خدامي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 589

 

كد رشته-محل: 435


نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 72967

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حميدرضا خدامي ويشته

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 10197

 

كد رشته-محل: 624


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78093

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سپيده خداوردي

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70881

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: محمد خداياري پيكاني

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 3524

 

كد رشته-محل: 452


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70887

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: علي خردمند

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 33

 

كد رشته-محل: 553


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70888

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهرام خرم قهفرخي

 

نام پدر: صف قلي

 

شماره شناسنامه: 91

 

كد رشته-محل: 367


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78102

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم خرمشاهي بيات

 

نام پدر: جهانگير

 

شماره شناسنامه: 530

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79300

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا خرمندار

 

نام پدر: قدرت اله

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 314


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78103

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: افسانه خرمي

 

نام پدر: سليمان

 

شماره شناسنامه: 1293

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77236

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: دين يار خزاعلي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 745

 

كد رشته-محل: 113


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79303

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ارش خزاعي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 199

 

كد رشته-محل: 246


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84248

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: بختيار خسروي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 132

 

كد رشته-محل: 156


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70892

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: پژمان خسروي

 

نام پدر: جهانشاه

 

شماره شناسنامه: 1389

 

كد رشته-محل: 267


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 85049

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: خديجه خسروي

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 328

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77239

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: رها خسروي

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 2034

 

كد رشته-محل: 241


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83088

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اشرف خسروي عبدل اباد

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 502

 

كد رشته-محل: 234


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82359

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محسن خشنود

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 892

 

كد رشته-محل: 416


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 72976

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي خصوصي ثاني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 934

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 78107

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرزانه خضري

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 15253

 

كد رشته-محل: 427


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 73641

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فرنوش خطيبي

 

نام پدر: سعيد

 

شماره شناسنامه: 55672

 

كد رشته-محل: 537


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82362

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: احمد خطيبي نژاد

 

نام پدر: مرادعلي

 

شماره شناسنامه: 876

 

كد رشته-محل: 312


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83417

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: پژمان خطيبيان

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: 76

 

كد رشته-محل: 511


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77243

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سياوش خلج

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 2552

 

كد رشته-محل: 621


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74660

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سوزان خلق دوست

 

نام پدر: ميرقادر

 

شماره شناسنامه: 11246

 

كد رشته-محل: 355


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78109

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كتايون خليلي

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 10630

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 80023

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: منصوره خليلي ازاد

 

نام پدر: محمدكاظم

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 341


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83737

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عباس خليلي صدراباد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 30

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78110

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محبوبه خليلي گركاني

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: 723

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70897

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حميد خليليان

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 101

 

كد رشته-محل: 127


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71625

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: افسانه خندان

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 24506

 

كد رشته-محل: 267


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 74225

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سكينه خندان

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: 121

 

كد رشته-محل: 513


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 74226

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: فاطمه خواجات

 

نام پدر: لفته

 

شماره شناسنامه: 379

 

كد رشته-محل: 214


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 84419

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اشكان خواجه

 

نام پدر: ماشاالله

 

شماره شناسنامه: 6728

 

كد رشته-محل: 465


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 75130

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: جواد خواجه مظفري

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 1527

 

كد رشته-محل: 251


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75131

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا خواجه نوري

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 1875

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 70901

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ميثم خوشاوي نجف ابادي

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 1086

 

كد رشته-محل: 431


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83740

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: مسعود خوشبين

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 1818

 

كد رشته-محل: 421


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 72569

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سونياه خوشنود

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1038

 

كد رشته-محل: 476


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77255

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فرزين خوشنودي

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 7866

 

كد رشته-محل: 617


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74881

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: معصومه خيرانديش

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2259

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72983

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهدي دادخواه

 

نام پدر: صفرعلي

 

شماره شناسنامه: 791

 

كد رشته-محل: 371


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 84250

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مصطفي دادگر

 

نام پدر: محمدنبي

 

شماره شناسنامه: 72

 

كد رشته-محل: 545


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78115

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سارا دادور

 

نام پدر: نوراله

 

شماره شناسنامه: 1991206046

 

كد رشته-محل: 214


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71628

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فريده دارابي

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 827

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 73646

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلا دارابي

 

نام پدر: معارف

 

شماره شناسنامه: 46

 

كد رشته-محل: 257


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79319

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حسن دالوند

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 146

 

كد رشته-محل: 271


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 82375

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رحمت الله دامن پاك جامي

 

نام پدر: نصرالله

 

شماره شناسنامه: 3468

 

كد رشته-محل: 356


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71629

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهناز دانش

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 447

 

كد رشته-محل: 271


نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 83102

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم دانشورفرد

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 33295

 

كد رشته-محل: 363


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75144

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارش داودي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1030

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77268

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مسعود داودي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 344


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 75145

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيد داوري

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 812

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 78117

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرنوش داوري

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 4688

 

كد رشته-محل: 611


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75773

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نگار دراج

 

نام پدر: عيسي

 

شماره شناسنامه: 196

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78997

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محبوبه دربان

 

نام پدر: روح اله

 

شماره شناسنامه: 870

 

كد رشته-محل: 267


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 75146

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سياوش درخشان

 

نام پدر: سيروس

 

شماره شناسنامه: 8557

 

كد رشته-محل: 265


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 84420

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: احمد درست گان

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2160

 

كد رشته-محل: 252


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78121

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مريم درهم بخش

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 829

 

كد رشته-محل: 273


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78119

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سودابه درويش نارنج بن

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 105

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77273

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد درويشي

 

نام پدر: اسد

 

شماره شناسنامه: 3122

 

كد رشته-محل: 116


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72993

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدحبيب اله دشتي

 

نام پدر: سيدمحمدعلي

 

شماره شناسنامه: 307

 

كد رشته-محل: 445


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83749

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مجيد دشتي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 370

 

كد رشته-محل: 376


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71636

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: معصومه دشتي

 

نام پدر: نوراله

 

شماره شناسنامه: 1015

 

كد رشته-محل: 253


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76274

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سيامك دل فزاي باهر

 

نام پدر: جليل

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 625


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78123

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: زهراالسادات دلاوري

 

نام پدر: سيدمنصور

 

شماره شناسنامه: 120109

 

كد رشته-محل: 625


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 70559

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ليلا دلخواه اكبري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 566


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 84604

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حميد دلداده مقدم

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 248

 

كد رشته-محل: 115


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83751

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا دهستاني مهرجردي

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 3417

 

كد رشته-محل: 277


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80037

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: لاله دهقان پيشه

 

نام پدر: الياس

 

شماره شناسنامه: 1109

 

كد رشته-محل: 411


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 83928

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فريده دهقاني

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 112

 

كد رشته-محل: 432


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 83427

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: رضا دهقاني اطهر

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 6164

 

كد رشته-محل: 122


نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 83930

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نيكو دهقاني زاده

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 58635

 

كد رشته-محل: 611


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80035

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مژگان دواني پور

 

نام پدر: راه خدا

 

شماره شناسنامه: 41973

 

كد رشته-محل: 314


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 75777

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ازاده دوزنده طبرستاني

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 38392

 

كد رشته-محل: 513


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 70560

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: ريتا دوستي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 352

 

كد رشته-محل: 177


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80040

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زهرا ديالمه

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 371

 

كد رشته-محل: 143


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 81080

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: پريسا ديوسالار

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 9254

 

كد رشته-محل: 553


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77281

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ابراهيم ذاكر

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 46321

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73004

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: داريوش ذاكر

 

نام پدر: خيرالله

 

شماره شناسنامه: 2693

 

كد رشته-محل: 266


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73660

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هانيا ذكائي

 

نام پدر: حسام

 

شماره شناسنامه: 1234

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73006

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عباس ذوالفقاري

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1309

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78128

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: شكوفه ذوالنوريان

 

نام پدر: عزت اله

 

شماره شناسنامه: 4490627335

 

كد رشته-محل: 317


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 80042

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حميده رئيسي

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: 325

 

كد رشته-محل: 533


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78131

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شراره رئيسي

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 1727

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80043

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: طيبه رئيسي

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 679

 

كد رشته-محل: 143


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 81583

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: ازاده راجعي پور

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 797

 

كد رشته-محل: 176


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 81584

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: الهام راجعي پور

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 882

 

كد رشته-محل: 525


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75158

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رامين راجي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 872

 

كد رشته-محل: 444


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77286

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا راحت دهمرده

 

نام پدر: ورقه

 

شماره شناسنامه: 3089

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75159

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سروش راد

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 2146

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73662

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ندا راد

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 1160

 

كد رشته-محل: 267


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76283

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رضا رادفر

 

نام پدر: نيت

 

شماره شناسنامه: 2790368198

 

كد رشته-محل: 134


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77287

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اميررضا رادمرد

 

نام پدر: نورالله

 

شماره شناسنامه: 908

 

كد رشته-محل: 531


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 71639

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سلمي رادمنش

 

نام پدر: سيدحسام

 

شماره شناسنامه: 698

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 78132

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهسا رادمنش

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: 3737

 

كد رشته-محل: 612


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83599

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم رازاني فقهي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 112

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83115

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مرضيه رازبان

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1078

 

كد رشته-محل: 573


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82402

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عبداله رازي

 

نام پدر: محمدشفيع

 

شماره شناسنامه: 371

 

كد رشته-محل: 117


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79351

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: اكبر راسخي كازروني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 2106

 

كد رشته-محل: 314


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 82406

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فرهاد راهبريان يزدي

 

نام پدر: عزت اله

 

شماره شناسنامه: 953

 

كد رشته-محل: 464


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78134

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم ربيعي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1573

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78136

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: الهام رجب خواه كاجاني

 

نام پدر: جمهور

 

شماره شناسنامه: 9698

 

كد رشته-محل: 223


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82408

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: ارش رجبي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 212

 

كد رشته-محل: 446


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 81319

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احمدرضا رجبي جورشري

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 5022

 

كد رشته-محل: 471


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 81320

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: حميدرضا رجبي جورشري

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 209

 

كد رشته-محل: 264


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 81587

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ربانه رجبي نژاد

 

نام پدر: اقاجان

 

شماره شناسنامه: 433

 

كد رشته-محل: 563


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 76287

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: اميد رحماني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 12412

 

كد رشته-محل: 157


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75165

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: هومن رحماني

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2091

 

كد رشته-محل: 357


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76738

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: وحيده رحماني

 

نام پدر: رحمان

 

شماره شناسنامه: 1864

 

كد رشته-محل: 216


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83433

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كامران رحمت نژاد

 

نام پدر: اميدعلي

 

شماره شناسنامه: 1013

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75167

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهدي رحمتي

 

نام پدر: بهروز

 

شماره شناسنامه: 30

 

كد رشته-محل: 414


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74402

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اريوبرزن رحمتيان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 15030

 

كد رشته-محل: 261


نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 70315

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ولي رحيم زاده

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 1837

 

كد رشته-محل: 517


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 74784

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ارش رحيمي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1375

 

كد رشته-محل: 334


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 82412

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي رحيمي

 

نام پدر: حسين قلي

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 175


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78875

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: مهناز رحيمي

 

نام پدر: شعبانعلي

 

شماره شناسنامه: 56771

 

كد رشته-محل: 311


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79363

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: هادي رحيمي

 

نام پدر: علي قاسم

 

شماره شناسنامه: 1631

 

كد رشته-محل: 336


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 75792

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: هدا رحيمي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 7617

 

كد رشته-محل: 431


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 78930

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: بهرام رحيميان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 701

 

كد رشته-محل: 343


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 76290

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: مهرداد رخشا

 

نام پدر: تراب

 

شماره شناسنامه: 533

 

كد رشته-محل: 455


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77303

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كامران رزاقي

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 284

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77304

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كيوان رزمجو

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 8004

 

كد رشته-محل: 257


نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 72166

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ساسان رزمجوقلايي

 

نام پدر: فتح الله

 

شماره شناسنامه: 289

 

كد رشته-محل: 522


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80052

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: نكيسا رسايي

 

نام پدر: جليل

 

شماره شناسنامه: 410

 

كد رشته-محل: 314


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71650

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فاطمه رستمي

 

نام پدر: عبدالعلي

 

شماره شناسنامه: 431

 

كد رشته-محل: 275


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83123

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايدا رسول زاده

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1093

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77308

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارمين رشيدي

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 15025

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74669

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: شيرين رشيدي شاه پسندي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 221

 

كد رشته-محل: 355


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 78932

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رئوف رضائي

 

نام پدر: عبدالرسول

 

شماره شناسنامه: 1521

 

كد رشته-محل: 471


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82416

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: رضا رضائي

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 69518

 

كد رشته-محل: 456


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 70943

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: علي رضائي

 

نام پدر: فرج الله

 

شماره شناسنامه: 14247

 

كد رشته-محل: 525


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77310

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: كاظم رضائي

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 373

 

كد رشته-محل: 155


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 82417

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: امير رضائي ارداني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 858

 

كد رشته-محل: 556


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 72175

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مرتضي رضائي شاهزاده علي اكبر

 

نام پدر: عبدالعلي

 

شماره شناسنامه: 775

 

كد رشته-محل: 562


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75797

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهرو رضائي نژاد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 567

 

كد رشته-محل: 223


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 75799

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: فاطمه رضابخش

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 557


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 76298

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: محمدرضا رضازاده جودي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 73751

 

كد رشته-محل: 366


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77313

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدسيامك رضانژاد

 

نام پدر: سيدعلي

 

شماره شناسنامه: 67

 

كد رشته-محل: 244


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77314

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي رضايي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 194

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 79375

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمد رضايي

 

نام پدر: جلال

 

شماره شناسنامه: 11907

 

كد رشته-محل: 344


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83128

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم رضايي اول

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 13846

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73679

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مهديه رضايي زاده

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 710

 

كد رشته-محل: 226


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81593

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: مريم رضايي مويد

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 233


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78155

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سميه رضاييان نوجاني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 12925

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 78934

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نويد رضواني

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 60582

 

كد رشته-محل: 447


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77317

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمد رضواني ينگ ابادي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 3458

 

كد رشته-محل: 255


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82430

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميررضا رضوي

 

نام پدر: سيدهاشم

 

شماره شناسنامه: 10687

 

كد رشته-محل: 153


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82431

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدحسين رضويان

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 5040

 

كد رشته-محل: 457


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75180

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمد رعنائي

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 605

 

كد رشته-محل: 161


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78565

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميد رفيع زاده قهدريجاني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1102

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 70953

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: احمدرضا رفيعي

 

نام پدر: عبدالجواد

 

شماره شناسنامه: 1040

 

كد رشته-محل: 463


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77319

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي رفيعي

 

نام پدر: عنايت

 

شماره شناسنامه: 1309

 

كد رشته-محل: 551


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78156

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ميترا رفيعي

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 2671

 

كد رشته-محل: 531


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78157

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فاطمه رفيعي ديزجي

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 3454

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77321

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: رامين رفيعي لتياني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 72458

 

كد رشته-محل: 322


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77323

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهرام رفيعيان

 

نام پدر: كاظم

 

شماره شناسنامه: 727

 

كد رشته-محل: 116


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83768

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهران رفيعيان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 303

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81329

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: مهدي رمضان پورسياه كلده

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 322


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 77326

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي رمضاني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 7588

 

كد رشته-محل: 427


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76307

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي رمضاني

 

نام پدر: عيسي

 

شماره شناسنامه: 184

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 70960

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: منصور رمضاني كوچكي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 113


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79385

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: عبدالمحمد رنجبر

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 772

 

كد رشته-محل: 275


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84426

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كيومرث رنجبرتبار

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 2141

 

كد رشته-محل: 443


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70322

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي رنجبري

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 1569

 

كد رشته-محل: 444


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75187

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي رهاب

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 1289

 

كد رشته-محل: 372


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81813

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: نيما روان

 

نام پدر: سلمان

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 152


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83443

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حسين روستايي

 

نام پدر: الاالله

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 476


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 85186

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: محسن روشن پژوه

 

نام پدر: محمديوسف

 

شماره شناسنامه: 817

 

كد رشته-محل: 557


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83605

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ليلا روشني

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 9193

 

كد رشته-محل: 475


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 79394

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي رياحي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 15257

 

كد رشته-محل: 167


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73037

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسن رياحي بني

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 4511

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71672

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم رياحي نژاد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 796

 

كد رشته-محل: 534


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 70969

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي رياضي

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 6084

 

كد رشته-محل: 466


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 82441

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حميدرضا ريحاني

 

نام پدر: حجي حسين

 

شماره شناسنامه: 1854

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76319

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي زادايماني قلعه چه

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 240

 

كد رشته-محل: 275


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83770

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احمد زارع

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 15

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 80850

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: جهانگير زارع

 

نام پدر: صفدر

 

شماره شناسنامه: 194

 

كد رشته-محل: 354


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70974

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محسن زارع زاده

 

نام پدر: قربان

 

شماره شناسنامه: 286

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 82447

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهران زارعي قنواتي

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: 385

 

كد رشته-محل: 515


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80077

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم زارعي نژاد

 

نام پدر: قنبرعلي

 

شماره شناسنامه: 26511

 

كد رشته-محل: 314


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74063

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي زاهديان تجنكي

 

نام پدر: خضرالله

 

شماره شناسنامه: 241

 

كد رشته-محل: 457


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72192

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احسان زحمتكش

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 269

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 76756

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شهرزاد زرعيان

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 527


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70977

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي زرگر

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 48997

 

كد رشته-محل: 543


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 82449

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد زروندي

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 417

 

كد رشته-محل: 542


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78179

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: بيتا زلالي

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 14284

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84264

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: سيدنادر زماني

 

نام پدر: سيدابوالفتح

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 332


نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 71679

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ندا زماني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 293

 

كد رشته-محل: 361


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75824

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فاطمه زمردي

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 10078

 

كد رشته-محل: 213


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82454

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: تورج زندباف

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 94

 

كد رشته-محل: 462


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83145

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زيبا زندكارگر

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 1124

 

كد رشته-محل: 234


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83447

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي زنديان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 117

 

كد رشته-محل: 126


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83448

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي زنديان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1947

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 83449

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهزاد زهره وندي

 

نام پدر: نبي

 

شماره شناسنامه: 24912

 

كد رشته-محل: 621


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70332

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ميرصابر سادات اميني

 

نام پدر: ميرحسين

 

شماره شناسنامه: 430

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73693

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: نواز سادات لواساني بزرگ

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 3773

 

كد رشته-محل: 235


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76761

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ايدا ساداتي

 

نام پدر: سيدارسلان

 

شماره شناسنامه: 719

 

كد رشته-محل: 347


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 73054

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كامبيز سادگي

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 1080

 

كد رشته-محل: 372


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78693

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مهرناز سارونه ريگي

 

نام پدر: قادر

 

شماره شناسنامه: 20418

 

كد رشته-محل: 221


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78188

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرضيه ساريخاني

 

نام پدر: محمدكريم

 

شماره شناسنامه: 8318

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 79423

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: داريوش ساعد

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 530

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79425

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمود سالك

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 207

 

كد رشته-محل: 443


نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 70987

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمد سالكي

 

نام پدر: امرالله

 

شماره شناسنامه: 5395

 

كد رشته-محل: 623


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 75207

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شروين سپنج

 

نام پدر: داريوش

 

شماره شناسنامه: 1245

 

كد رشته-محل: 566


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79430

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عباس سپهري نيا

 

نام پدر: غلام

 

شماره شناسنامه: 269

 

كد رشته-محل: 121


نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 75209

دانشگاه علوم پزشكي: ارتش

نام و نام خانوادگي: محمدحسين سپهريان

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 1521

 

كد رشته-محل: 615


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84188

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: نسرين سپهوند

 

نام پدر: گلانيگز

 

شماره شناسنامه: 14054

 

كد رشته-محل: 332


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70993

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: سعيد ستاري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 156


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 71690

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرزانه سجادي نجف ابادي

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 1372

 

كد رشته-محل: 161


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 81341

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهدي سخابخش

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 264


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 78194

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مژگان سخايي

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 328

 

كد رشته-محل: 372


نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 78695

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نرجس سرگلزائي

 

نام پدر: غلام

 

شماره شناسنامه: 18771

 

كد رشته-محل: 363


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 71692

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهاره سروستاني

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 166

 

كد رشته-محل: 427


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 84920

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: حسين سروش

 

نام پدر: ابوالحسن

 

شماره شناسنامه: 1315

 

كد رشته-محل: 554


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77361

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عباس سروي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 2503

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74797

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدحسين سعادت

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 2163

 

كد رشته-محل: 131


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70999

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمد سعادت

 

نام پدر: خيرالله

 

شماره شناسنامه: 401

 

كد رشته-محل: 543


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77364

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ناصر سعادت

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 6635

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71693

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زهرا سعادت پور

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 1945

 

كد رشته-محل: 542


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77367

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدرضا سعادت مصطفوي

 

نام پدر: سيدمحمدمحسن

 

شماره شناسنامه: 1499

 

كد رشته-محل: 526


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 75836

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اعظم سعادتفر

 

نام پدر: عبدالرحيم

 

شماره شناسنامه: 15

 

كد رشته-محل: 427


نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 84621

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيامك سعيدي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 11795

 

كد رشته-محل: 516


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80086

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فرزانه سعيدي فرد

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 416

 

كد رشته-محل: 224


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 80866

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: حمداله سعيدي گرگري

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 4723

 

كد رشته-محل: 553


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71005

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدمصطفي سعيدي نيا

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 2906

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80087

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سلمي سفيدبخت

 

نام پدر: نصرالله

 

شماره شناسنامه: 766

 

كد رشته-محل: 171


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 72218

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا سكوتي

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 143

 

كد رشته-محل: 171


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78937

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مجيد سلامي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 742

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81097

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم سلطان احمدي

 

نام پدر: اقاويردي

 

شماره شناسنامه: 40951

 

كد رشته-محل: 372


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 83778

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حميدرضا سلطاني

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 956

 

كد رشته-محل: 335


نام رشته: طب كار

شماره كارت: 71697

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهين سلطاني

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 30531

 

كد رشته-محل: 577


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 82493

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: علي سلطاني ايدليكي

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: 2327

 

كد رشته-محل: 532


نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 81343

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سهيل سلطاني پورلزرجاني

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: 4610

 

كد رشته-محل: 365


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 75222

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدحسين سلطاني نجف ابادي فراها

 

نام پدر: امراله

 

شماره شناسنامه: 4813

 

كد رشته-محل: 117


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74437

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي سلطانيان

 

نام پدر: شاه ولي

 

شماره شناسنامه: 13231

 

كد رشته-محل: 457


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81827

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيداحمدرضا سليم بهرامي

 

نام پدر: سيدجمال

 

شماره شناسنامه: 375

 

كد رشته-محل: 371


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71701

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اعظم سليماني

 

نام پدر: محمداسماعيل

 

شماره شناسنامه: 529

 

كد رشته-محل: 344


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79445

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهدي سليماني

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 1206

 

كد رشته-محل: 371


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 84435

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: روح الله سليماني برفانبار

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 12511

 

كد رشته-محل: 166


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81828

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: حسين سليماني راد

 

نام پدر: موسي

 

شماره شناسنامه: 1511

 

كد رشته-محل: 152


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82497

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: رضا سليماني راد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 80879

 

كد رشته-محل: 412


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77381

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بابك سليمي

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 364

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77382

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيد سليمي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 196

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 83456

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: تورج سليمي ستوده

 

نام پدر: ذبيح اله

 

شماره شناسنامه: 10258

 

كد رشته-محل: 447


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75231

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا سليمي نيا

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2454

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 73074

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بابك سمساري

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 2954

 

كد رشته-محل: 611


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77384

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرحسين سميعي

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 286

 

كد رشته-محل: 131


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 85193

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: عبدالحميد سهرابي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 71

 

كد رشته-محل: 263


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80442

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم سهرابي

 

نام پدر: جوانبخت

 

شماره شناسنامه: 701

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 74447

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: جعفر سهرابي باباهادي

 

نام پدر: اله مراد

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 536


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 72593

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فرزانه سواددار

 

نام پدر: فريدون

 

شماره شناسنامه: 523

 

كد رشته-محل: 212


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 78198

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: پري سوداگرستارنژاد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1405

 

كد رشته-محل: 561


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 82033

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: خاطره سورتجي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 73

 

كد رشته-محل: 527


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71022

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدمصطفي سيدحسيني طرزجاني

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 515

 

كد رشته-محل: 344


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 76340

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدوحيد سيدحسيني قزلجه

 

نام پدر: ميرصالح

 

شماره شناسنامه: 204

 

كد رشته-محل: 442


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 84624

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ميرجواد سيدشنوا

 

نام پدر: ميرعبدالحميد

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77393

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عباس سيدميري قمي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 11373

 

كد رشته-محل: 533


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76346

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: سيدعلي سيدين

 

نام پدر: سيدجواد

 

شماره شناسنامه: 353

 

كد رشته-محل: 137


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 74236

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سيده زهرا سيف الله پورلداري

 

نام پدر: سيدجلال

 

شماره شناسنامه: 1026

 

كد رشته-محل: 233


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72228

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: حميد سيفي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 422


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77396

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهرنگ شادلو

 

نام پدر: فرامرز

 

شماره شناسنامه: 8624

 

كد رشته-محل: 547


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 80102

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: غزال شادماني

 

نام پدر: علي بخش

 

شماره شناسنامه: 932

 

كد رشته-محل: 526


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 74237

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ماريا شارع پور

 

نام پدر: محب علي

 

شماره شناسنامه: 1123

 

كد رشته-محل: 515


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84524

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: غزاله شاكر

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 653

 

كد رشته-محل: 314


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79459

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيد شاكراردكاني

 

نام پدر: حسنعلي

 

شماره شناسنامه: 338

 

كد رشته-محل: 372


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79460

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حشمت اله شاكري

 

نام پدر: صفر

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 333


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82511

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا شاكري

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 71

 

كد رشته-محل: 153


نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 78203

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ساره خاتون شاكريان رستمي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 5861

 

كد رشته-محل: 362


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 74448

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: وحيد شاملي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 1694

 

كد رشته-محل: 242


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 71026

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مرتضي شاه بندري قوچاني

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 228

 

كد رشته-محل: 441


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77400

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: عباس شاه محمدي

 

نام پدر: ماشااله

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 422


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77401

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا شاه نظري ثاني

 

نام پدر: اسمعيل

 

شماره شناسنامه: 42

 

كد رشته-محل: 116


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 74684

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فاطمه شاهي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 10770

 

كد رشته-محل: 545


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 71714

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اناهيتا شاهين گهر

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 965

 

كد رشته-محل: 423


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71715

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اذين شايگان فر

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 1778

 

كد رشته-محل: 524


نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 73099

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مسعود شباني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 14798

 

كد رشته-محل: 521


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71716

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شيدا شبانيان بروجني

 

نام پدر: ناصرقلي

 

شماره شناسنامه: 10132

 

كد رشته-محل: 211


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83786

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسين شجاع الديني اردكاني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 653

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79465

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اسفنديار شجاعي

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 2482

 

كد رشته-محل: 336


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 75246

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مجيد شجاعي

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 10154

 

كد رشته-محل: 622


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 74073

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: صابر شجاعي نوري

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 435


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 83462

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: اميرحسين شرفي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 113285

 

كد رشته-محل: 111


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71718

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيده الهام شرفي

 

نام پدر: سيدمرتضي

 

شماره شناسنامه: 2973

 

كد رشته-محل: 545


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74451

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايدين شريعت زاده

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 1450

 

كد رشته-محل: 261


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80562

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدجواد شريعت نبوي

 

نام پدر: سيدكاظم

 

شماره شناسنامه: 34225

 

كد رشته-محل: 271


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75849

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: افسانه شريعتي بهبهاني

 

نام پدر: عبدالرحيم

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 213


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 76772

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شبنم شريفي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1307

 

كد رشته-محل: 243


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 75249

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي شريفي

 

نام پدر: عبدالمحمود

 

شماره شناسنامه: 26483

 

كد رشته-محل: 545


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83160

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ليلا شريفي

 

نام پدر: اسفنديار

 

شماره شناسنامه: 746

 

كد رشته-محل: 226


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 80104

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ليلا شريفي

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 86

 

كد رشته-محل: 567


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 84441

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ميرمحسن شريفي بناب

 

نام پدر: مجتبي

 

شماره شناسنامه: 26418

 

كد رشته-محل: 256


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82533

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مسعود شريفيان رضوي

 

نام پدر: محمدمهدي

 

شماره شناسنامه: 6237

 

كد رشته-محل: 324


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76773

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مريم شعاران

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 98

 

كد رشته-محل: 134


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76774

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سولماز شعاع اهري

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 1546

 

كد رشته-محل: 515


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71045

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا شعاعي

 

نام پدر: رحمت اله

 

شماره شناسنامه: 202

 

كد رشته-محل: 126


نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 74240

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سكينه شعباني

 

نام پدر: رجب

 

شماره شناسنامه: 21148

 

كد رشته-محل: 611


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73718

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ليدا شعشعاني

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 158

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 79476

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كورش شفيع زاده سرستي

 

نام پدر: محمداقا

 

شماره شناسنامه: 390

 

كد رشته-محل: 624


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 78214

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: مريم شفيعي

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 1659

 

كد رشته-محل: 455


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81107

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سارا شفيعي پور

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 163

 

كد رشته-محل: 277


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77417

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي شفيعي ثابت

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 5331

 

كد رشته-محل: 257


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81108

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: زهرا شفيعي درب اسيابي

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 4515

 

كد رشته-محل: 316


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71051

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: داود شفيعي گنجه

 

نام پدر: تيمور

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 345


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83951

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: شهره شكرانه

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 1832

 

كد رشته-محل: 357


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78216

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: معصومه شكرفروش

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 120

 

كد رشته-محل: 223


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 71055

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: شهرام شكري دريكوند

 

نام پدر: شيراقا

 

شماره شناسنامه: 35040

 

كد رشته-محل: 334


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71056

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عليرضا شكريان

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 743

 

كد رشته-محل: 267


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 81841

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: مهدي شكوهي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 797

 

كد رشته-محل: 111


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79479

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: علي محمد شكيبا

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 1836

 

كد رشته-محل: 143


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77425

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميرحسين شكيباحرفه

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 911

 

كد رشته-محل: 356


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 78940

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير شمس

 

نام پدر: محمدمهدي

 

شماره شناسنامه: 4564

 

كد رشته-محل: 447


نام رشته: طب كار

شماره كارت: 79482

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهروز شمسي زاده

 

نام پدر: عبدالرحمن

 

شماره شناسنامه: 1252

 

كد رشته-محل: 577


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80108

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مريم شناسا

 

نام پدر: جمال

 

شماره شناسنامه: 27

 

كد رشته-محل: 412


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78221

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ونوس شهابي رابري

 

نام پدر: قدمعلي

 

شماره شناسنامه: 231

 

كد رشته-محل: 354


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84632

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: ايوب شهبازي

 

نام پدر: علي اشرف

 

شماره شناسنامه: 3827

 

كد رشته-محل: 437


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 72245

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: جعفر شهبازي دستجردي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 646

 

كد رشته-محل: 113


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84093

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اميرعباس شهدوست

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 1950

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77431

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي شهرستاني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 5232

 

كد رشته-محل: 245


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 80112

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زهراشهپر شهركي ابراهيمي

 

نام پدر: حبيا

 

شماره شناسنامه: 148

 

كد رشته-محل: 552


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78698

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: بتول شهركي مجاهد

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 18624

 

كد رشته-محل: 231


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 80888

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي شهسواري پور

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 242


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76781

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: پروانه شهسواري نيا

 

نام پدر: سيفعلي

 

شماره شناسنامه: 1326

 

كد رشته-محل: 275


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78226

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اناهيتا شهنازي اوخچي

 

نام پدر: احمدعلي

 

شماره شناسنامه: 22660

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 83166

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سودابه شهيدثالث

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 998

 

كد رشته-محل: 523


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 84277

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمدرشيد شيخ اسمعيلي

 

نام پدر: ملكاحمد

 

شماره شناسنامه: 107

 

كد رشته-محل: 536


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 74688

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نوشين شيخ الاسلامي ال اقا

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 450

 

كد رشته-محل: 512


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75860

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهرزاد شيخ حسني

 

نام پدر: محمدطاهر

 

شماره شناسنامه: 5894

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73729

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: فرناز شيخ نوازجاهد

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 25864

 

كد رشته-محل: 222


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82546

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: شهريار شيخاني

 

نام پدر: سلمان

 

شماره شناسنامه: 17

 

كد رشته-محل: 136


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71068

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: اميرحسين شيراني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 53228

 

كد رشته-محل: 555


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 78228

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرزانه شيراني

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 21352

 

كد رشته-محل: 621


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 72251

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ساسان شيرخان زاده دزفولي

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: 475

 

كد رشته-محل: 113


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74459

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: باباك شيرزاد

 

نام پدر: عزت الله

 

شماره شناسنامه: 178

 

كد رشته-محل: 167


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75863

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: الهام شيرعلي

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 2470

 

كد رشته-محل: 217


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75270

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: عبدالرحمن شيري چغاسبزي

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 152


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76783

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شادي شيوا

 

نام پدر: سعداله

 

شماره شناسنامه: 61

 

كد رشته-محل: 134


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82550

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فاطر صائب

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 26840

 

كد رشته-محل: 367


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73123

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: حميدرضا صابر

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 464

 

كد رشته-محل: 311


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83171

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مليحه صابرافشاريان

 

نام پدر: محمداسماعيل

 

شماره شناسنامه: 857

 

كد رشته-محل: 162


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 73125

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهرام صابري

 

نام پدر: قدرت اله

 

شماره شناسنامه: 1214

 

كد رشته-محل: 166


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73126

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: مسعود صابري

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 323

 

كد رشته-محل: 312


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 80891

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: امين صابري نيا

 

نام پدر: امان الله

 

شماره شناسنامه: 4650

 

كد رشته-محل: 621


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82554

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: محسن صاحبان ملكي

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 24

 

كد رشته-محل: 376


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75865

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بيتا صادق ويشكايي

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 1402

 

كد رشته-محل: 167


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77441

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: احمد صادقپور

 

نام پدر: معين خان

 

شماره شناسنامه: 1084

 

كد رشته-محل: 443


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 71081

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: امير صادقي

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 3349

 

كد رشته-محل: 475


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 85202

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: پيمان صادقي

 

نام پدر: نورالدين

 

شماره شناسنامه: 1108

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78234

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زهره صادقي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 4968

 

كد رشته-محل: 531


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73734

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زهره صادقي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 4976

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 82557

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سهيل صادقي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 69

 

كد رشته-محل: 474


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 85203

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: شهريار صادقي

 

نام پدر: فرج اله

 

شماره شناسنامه: 494

 

كد رشته-محل: 454


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77444

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مجيد صادقي

 

نام پدر: علي محمد

 

شماره شناسنامه: 394

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 80892

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد صادقي

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: 103

 

كد رشته-محل: 426


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77445

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: غلامرضا صادقي پوررودسري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 94

 

كد رشته-محل: 621


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79498

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: قاسم صادقي ساروكلايي

 

نام پدر: شكر

 

شماره شناسنامه: 261

 

كد رشته-محل: 121


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71086

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عليرضا صادقي گزني

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 787

 

كد رشته-محل: 267


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82038

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: اناهيتا صادقي مرشت

 

نام پدر: حكم الله

 

شماره شناسنامه: 825

 

كد رشته-محل: 312


نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 78238

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مانلي صادقي نجف ابادي

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: 22421

 

كد رشته-محل: 363


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 72599

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اعظم صادقي نيا

 

نام پدر: رحمان

 

شماره شناسنامه: 320

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 75276

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمد صادقيان

 

نام پدر: محمداسماعيل

 

شماره شناسنامه: 26800

 

كد رشته-محل: 246


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80119

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فروغ صاكي

 

نام پدر: فيصل

 

شماره شناسنامه: 3127

 

كد رشته-محل: 143


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76787

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شبنم صالحي

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 62

 

كد رشته-محل: 275


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81360

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد صالحي

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 8265

 

كد رشته-محل: 313


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78240

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: فرناز صالحي راد

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 11880

 

كد رشته-محل: 315


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71748

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم صالحي نجف ابادي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 27891

 

كد رشته-محل: 212


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82567

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سعيد صباغان جاغرق

 

نام پدر: موسي

 

شماره شناسنامه: 65046

 

كد رشته-محل: 251


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 70366

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: امير صبح رخشانخواه

 

نام پدر: جلال

 

شماره شناسنامه: 1121

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 84280

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: دياكو صبحي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 62

 

كد رشته-محل: 413


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 74895

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ندا صحرائي

 

نام پدر: علي حسن

 

شماره شناسنامه: 1420

 

كد رشته-محل: 213


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83956

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: فرناز صحيحي

 

نام پدر: يحيا

 

شماره شناسنامه: 508

 

كد رشته-محل: 326


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79509

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فريبرز صداقت

 

نام پدر: محمدجان

 

شماره شناسنامه: 425

 

كد رشته-محل: 131


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76788

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهسا صداقتي حق

 

نام پدر: اسمعيل

 

شماره شناسنامه: 24081

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73743

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مينا صدرايي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 300

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75288

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عليرضا صدري

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 1120

 

كد رشته-محل: 377


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 72265

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سعيد صدري نيا

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 4823

 

كد رشته-محل: 271


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 72266

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احسان صدريان

 

نام پدر: ملك محمد

 

شماره شناسنامه: 50

 

كد رشته-محل: 166


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 80124

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: بيتا صديقي

 

نام پدر: حسام الدين

 

شماره شناسنامه: 1034

 

كد رشته-محل: 534


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83182

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فرزانه صراف

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 65173

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 71103

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمود صرافيان

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 325

 

كد رشته-محل: 112


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 73140

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: رضا صعودي

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: 1133

 

كد رشته-محل: 112


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78243

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شراره صفاپور

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 566

 

كد رشته-محل: 513


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 78244

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: هيوا صفار

 

نام پدر: محمدجعفر

 

شماره شناسنامه: 1444

 

كد رشته-محل: 166


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 81614

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سميرا صفاري اشتياني

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 11119

 

كد رشته-محل: 526


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83622

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مينو صفاكيش همداني

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 355

 

كد رشته-محل: 213


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84939

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سينا صفامنش

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 270

 

كد رشته-محل: 447


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 74089

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهرام صفايي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 551


نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80125

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: زهرا صفرزاده

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 161


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76373

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: اسماعيل صفري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 198

 

كد رشته-محل: 133


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 81369

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيدشهرام صفوي

 

نام پدر: سيدرحمت

 

شماره شناسنامه: 9

 

كد رشته-محل: 527


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78248

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: لادن صفوي زاده

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 5592

 

كد رشته-محل: 513


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74090

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي اصغر صلاحي كجور

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 1220

 

كد رشته-محل: 441


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77468

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدحسن صمدي

 

نام پدر: عبدالهادي

 

شماره شناسنامه: 764

 

كد رشته-محل: 475


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79521

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: كاظم صمدي

 

نام پدر: علي محمد

 

شماره شناسنامه: 1203

 

كد رشته-محل: 411


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 76790

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: اذين صمدي اذر

 

نام پدر: موسي

 

شماره شناسنامه: 1748

 

كد رشته-محل: 617


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 83794

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مجيد صمصامي

 

نام پدر: شكرالله

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 447


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77473

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: مهدي صنعت كارفر

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 989

 

كد رشته-محل: 417


نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 82585

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احسان صنعتي

 

نام پدر: نعمت اله

 

شماره شناسنامه: 2141

 

كد رشته-محل: 613


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79523

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: محمدصادق صنيع جهرمي

 

نام پدر: نوازاله

 

شماره شناسنامه: 532

 

كد رشته-محل: 417


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78249

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: يلدا صنيعي

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 300

 

كد رشته-محل: 533


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 81371

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: نيما صوفي افشار

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 11865

 

كد رشته-محل: 354


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 81372

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد صيادنصيري

 

نام پدر: حجت

 

شماره شناسنامه: 187

 

كد رشته-محل: 256


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74469

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: جهانگير صيادي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 683

 

كد رشته-محل: 154


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81374

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: صفا صيانتي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 824

 

كد رشته-محل: 244


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78250

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: معصومه ضامن

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 1473

 

كد رشته-محل: 531


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 71115

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسين ضرابيان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 1792

 

كد رشته-محل: 343


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 74695

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فيروزه ضيائ

 

نام پدر: فيروز

 

شماره شناسنامه: 744

 

كد رشته-محل: 572


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78251

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نغمه ضيائي اميري

 

نام پدر: سيدكمال

 

شماره شناسنامه: 182

 

كد رشته-محل: 344


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79527

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ضيغمي

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 1897

 

كد رشته-محل: 114


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82588

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهدي طارمي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 2226

 

كد رشته-محل: 237


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 76377

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رضا طاعي نوبري

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 488

 

كد رشته-محل: 527


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71757

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شيوا طالبي خرزوقي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 2363

 

كد رشته-محل: 211


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78254

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اكرم طالبي ساريقيه

 

نام پدر: برج علي

 

شماره شناسنامه: 18647

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 85214

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ذبيح اله طالشي

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 886

 

كد رشته-محل: 622


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 72603

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيما طاهرپور

 

نام پدر: فرج اله

 

شماره شناسنامه: 9995

 

كد رشته-محل: 212


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75303

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حميدرضا طاهرنيا

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 1317

 

كد رشته-محل: 371


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 81119

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: الهام طاهري

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 531


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 73157

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پدرام طاهري فرد

 

نام پدر: عبداللطيف

 

شماره شناسنامه: 66

 

كد رشته-محل: 372


نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 75305

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدكاظم طاهري ميراني

 

نام پدر: سيدحبيب الله

 

شماره شناسنامه: 909

 

كد رشته-محل: 611


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75306

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي طاهريان

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 12823

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76793

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اناهيتا طاوسي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 655

 

كد رشته-محل: 351


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75307

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد طايفه نوروز

 

نام پدر: سعيد

 

شماره شناسنامه: 17973

 

كد رشته-محل: 445


نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 71124

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي طباطبائي

 

نام پدر: سيدجعفر

 

شماره شناسنامه: 1004

 

كد رشته-محل: 623


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76795

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: فاطمه طباطبايي

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 85846

 

كد رشته-محل: 177


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80576

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: سيدماشاالله طباطبايي زاده

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 261

 

كد رشته-محل: 315


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83959

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهديه طبخي

 

نام پدر: اكبراقا

 

شماره شناسنامه: 1460

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79535

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا طبيبي

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 2562

 

كد رشته-محل: 341


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74094

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي طريقتي

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 414

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71769

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نازيلا طياري عراقي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 1455

 

كد رشته-محل: 524


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80578

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي طيبي

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75886

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مريم ظفرقندي مطلق

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 6643

 

كد رشته-محل: 373


نام رشته: طب كار

شماره كارت: 84290

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي عابدي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 2098

 

كد رشته-محل: 577


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71772

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ندا عابدي سهرفيروزاني

 

نام پدر: حسنعلي

 

شماره شناسنامه: 2703

 

كد رشته-محل: 547


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82599

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سيدحسن عابدي ولوكلائي

 

نام پدر: ميرمعصوم

 

شماره شناسنامه: 1820

 

كد رشته-محل: 273


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80702

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: عاطفه عابديني

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 1124

 

كد رشته-محل: 322


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77488

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عيسي عابديني صدر

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 372440789

 

كد رشته-محل: 352


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83960

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: اسيه عارف

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 2287

 

كد رشته-محل: 271


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82602

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا عاقل نژاد

 

نام پدر: قاسمعلي

 

شماره شناسنامه: 284

 

كد رشته-محل: 114


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74101

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حميد عاقلي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 235

 

كد رشته-محل: 261


نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 81121

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهناز عالم زاده بحريني

 

نام پدر: سيدعلي اصغر

 

شماره شناسنامه: 16562

 

كد رشته-محل: 346


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82044

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مرضيه عالي كردكلائي

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 442

 

كد رشته-محل: 142


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81122

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: فرزانه عامري منفرد

 

نام پدر: يدالله

 

شماره شناسنامه: 15130

 

كد رشته-محل: 412


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 84646

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: هومان عبادي

 

نام پدر: عباداله

 

شماره شناسنامه: 8187

 

كد رشته-محل: 256


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 76389

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ارشد عباس زاده

 

نام پدر: قبله علي

 

شماره شناسنامه: 4930057108

 

كد رشته-محل: 617


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76390

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: رضا عباس زاده

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 96

 

كد رشته-محل: 137


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 70380

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد عباس زاده

 

نام پدر: مرادعلي

 

شماره شناسنامه: 742

 

كد رشته-محل: 511


نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 77491

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمودرضا عباس زاده

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 2603

 

كد رشته-محل: 471


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77492

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حامد عباسي

 

نام پدر: سيروس

 

شماره شناسنامه: 632

 

كد رشته-محل: 116


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81860

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: حسين عباسي

 

نام پدر: حبيب الله

 

شماره شناسنامه: 602

 

كد رشته-محل: 136


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81861

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: حسين علي عباسي

 

نام پدر: رمضانعلي

 

شماره شناسنامه: 2170405194

 

كد رشته-محل: 323


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82609

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسن عباسي قوژدي

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: 451

 

كد رشته-محل: 416


نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82610

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا عباسيون

 

نام پدر: بديل

 

شماره شناسنامه: 784

 

كد رشته-محل: 124


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 78952

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل عبدالله پور

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 584

 

كد رشته-محل: 415


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74474

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: اميرمسعود عبدالله زاده

 

نام پدر: فتح الله

 

شماره شناسنامه: 1151

 

كد رشته-محل: 146


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 78273

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرشته عبدالمطلبي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 6825

 

كد رشته-محل: 563


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82617

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: احسان عبدالهي

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 503

 

كد رشته-محل: 251


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 85069

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نفيسه عبدالهي

 

نام پدر: غلامعلي

 

شماره شناسنامه: 134

 

كد رشته-محل: 324


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 76395

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رسول عبدل زاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 221

 

كد رشته-محل: 527


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 83801

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: اسعد عبدي

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 0

 

كد رشته-محل: 263


نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 79552

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: محمدحسين عبدي

 

نام پدر: محمدقلي

 

شماره شناسنامه: 2992

 

كد رشته-محل: 263


نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 73767

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: نسترن عبدي

 

نام پدر: اسفنديار

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 526


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73768

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هنگامه عبدي گورابي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 831

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72290

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حميد عبيات

 

نام پدر: عبدالساده

 

شماره شناسنامه: 111

 

كد رشته-محل: 371


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78276

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم عدالتي فرد

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 409

 

كد رشته-محل: 276


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 74105

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: نعمت اله عراقي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 572


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 78277

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ساغر عرب

 

نام پدر: علي محمد

 

شماره شناسنامه: 883

 

كد رشته-محل: 375


نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75318

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اسماعيل عرب براكوهي

 

نام پدر: اله يار

 

شماره شناسنامه: 1514

 

كد رشته-محل: 135


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 81866

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عليرضا عرب طاهري

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 622


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83207

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رقيه عربخاني

 

نام پدر: رمضانعلي

 

شماره شناسنامه: 223

 

كد رشته-محل: 573


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80148

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: لاله عربزاده قهيازي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 16846

 

كد رشته-محل: 372


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 76402

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيامك عرفان پرست

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 88

 

كد رشته-محل: 371


نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 73184

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پيمان عرفان طلب اويني

 

نام پدر: عبدالله

 

شماره شناسنامه: 437

 

كد رشته-محل: 616


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81388

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: رضا عرفانيان شادكام

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 162

 

كد رشته-محل: 461


نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82622

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: هادي عزمي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 817

 

كد رشته-محل: 415


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80454

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيما عزيزمحمدي

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: 190

 

كد رشته-محل: 213


نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71144

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: داريوش عزيزي

 

نام پدر: عليداد

 

شماره شناسنامه: 221

 

كد رشته-محل: 551


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83962

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: ريحانه عزيزي

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: 10975

 

كد رشته-محل: 326


نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78279

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيده مرضيه عزيزي رضي

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 11381

 

كد رشته-محل: 272


نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 73771

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نوپرور عزيزي معاف

 

نام پدر: چنگيز

 

شماره شناسنامه: 454

 

كد رشته-محل: 565


نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73772

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: سمانه عزيزيان

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 10340

 

كد رشته-محل: 232


نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72296

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: صالح عزيزيان

 

نام پدر: نادر

 

شماره شناسنامه: 3981

 

كد رشته-محل: 442


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 79559

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: خداداد عسكري

 

نام پدر: خداخواست

 

شماره شناسنامه: 2378

 

كد رشته-محل: 476


نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 82625

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدامير عسكري

 

نام پدر: سيدمهدي

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 515


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79560

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: عليرضا عسكري

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 283

 

كد رشته-محل: 247


نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77509

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مجيد عسكري

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 237